• نمای چوب
  • دکینگ چوبی(پوشش کف بیرونی Outdoor)
  • پارکت چوبی
  • سازه های چوبی-آلاچیق-پرگولا

نمای چوب ترموود و چوب نما

شرکت " پارس آرای کوهستان " بـا پـیـشـیـنه و سـابـقـه طـولانـی فـعـالـیـت مـدیـران خود ؛ در بخـش هـای مختـلف سـاخـتمانـی ، صنعـتـی و تجـاری ، در سـال 1384 پـایـه گـذاری گـردیـد . این شرکت یکی از بنیانگذاران استفاده از چوبهای تخصصی صنعت ساختمان ، در دوره معاصر کشور است . پارس آرای به عنوان شرکتی پیشرو همواره گامهای موثری به سوی فعالیت های نوآورانه برداشته است .

پارس آرای کوهستان اولین در ترموود، پارکت چوبی و نمای چوب

شرکت " پارس آرای کوهستان " بـا پـیـشـیـنه و سـابـقـه طـولانـی فـعـالـیـت مـدیـران خود ؛ در بخـش هـای مختـلف سـاخـتمانـی ، صنعـتـی و تجـاری ، در سـال 1384 پـایـه گـذاری گـردیـد . این شرکت یکی از بنیانگذاران استفاده از چوبهای تخصصی صنعت ساختمان ، در دوره معاصر کشور است . پارس آرای به عنوان شرکتی پیشرو همواره گامهای موثری به سوی فعالیت های نوآورانه برداشته است .

زمینه های فعالیت شرکت :
  • واردات چوب و تجهیزات وابسته
  • نصب و اجرا
  • سازه های چوبی
  • مبلمان چوبی فضاهای مرطوب و باز
  • مبلمان شهری
  • خانه های چوبی